Приложни програми

1. Същност на приложните програми

От гледна точка на компютърни науки, приложната програма се състои от клас на софтуер, който е проектиран с цел да улесни потребителя, да посочи конкретна работа. Тази особеност го отличава от останалата част от програми , сред които можем да споменем операционни системи (които са това, което позволява работата на компютър ), езици за програмиране (тези, които дават необходимите инструменти за разработване на компютърни програми като цяло) и помощни програми (предназначени за извършване на поддръжка и общи задачи).

2. Видове приложни програми

 • за обработка на текстова информация - текстови редактори, текстови процесори, редакционно-издателски системи, програми- преводачи, програми за проверка на синтаксиса, лингво- коректори, програми за оптично разпознаване на символи и др.
 • за обработка на числова информация - електронни таблици, пакети математически програми, пакети за статистическа обработка на данните др.
 • за обработка на графическа информация - графически редактори, аниматори, програми за делова и презентационна графика, средства за работа с тримерни и видео изображения и др.
 • за обработка на звукова информация - музикални и звукови редактори, синтезатори на звук, програми за разпознаване и синтез на реч и др.
 • за работа в компютърни мрежи - електронна поща, търсещи системи, браузъри и др.
 • за съхраняване на информация - системи за управление на бази данни (СУБД), бази и банки данни, хранилища за данни и др.

3. Софтуерни продукти

а) платен софтуер - потребителят заплаща еднократно или перио­дично определена сума на автора на софтуера.

б) безплатен софтуер

 • free software (свободно разпространявани) - тези програми са със свободен лиценз. Потребителят може да използва, променя и разпространява софтуера
 • freeware (безплатни програми -потребителят може да използва безплатно софтуера, но не може да го променя или разпространява
 • shareware (за временно ползване) - по принцип е безплатен софтуер, но с различни ограничения. Ето някои видове shareware програми:

           - Adware - напълно функционираща програма, но по време на работата й се показват реклами, които могат да се премахнат, след като се закупи лиценз. 
 •        - Trialware - безплатен софтуер, който функционира определено време, след което е нужно да се закупи лиценз.

       - Demo (Crippleware) -безплатен софтуер, без възможности за записване и разпечатване.

     - Freemium -безплатен софтуер, но определени функционалности са заключени. За да се отключат, е нужен лиценз.
  4. Преди инсталиране на софтуер е необходимо:

  а) Да се провери какви са минималните изисквания към хардуера;

  б) Да се провери дали е необходимо инсталирането предварително на друг софтуер или поставянето на определен файл на определено място;

  в) Да се прочете лицензното споразумение;

  г) Да се прочетат указанията за инсталация

  5. Основни функции при инсталиране на софтуер:

  а) Софтуерът се “разопакова”, приготвят се необходимите файлове;

  б) Да се провери дали е необходимо инсталирането предварително на друг софтуер или поставянето на определен файл на определено място;